Vidensopbygning

Klimaforandringerne kommer med nye udfordringer og opgaver for vandsektoren i både Danmark og Tyskland. For at finde ud af, hvor presserende udfordringerne er, har NEPTUN projektets partnere interviewet en række forsyninger og kommuner, og kigget ind i de seneste kortlægninger af vandudfordringer.

Følgende grænseoverskridende udfordringer blev identificeret: 

  • Mangel på grundlæggende data og beregninger af fremtidig grundvandsindvinding
  • Bedre Early Warning Systemer og hydrologiske modeller til at forudsige ekstreme vejrfænomener såsom skybrud og oversvømmelse
  • Der er behov for robuste sensorer og droner for at måle vandkvaliteten og vandniveauet – specielt i forlængelse af ekstreme vejr hændelser
  • Der er mangel på teknologier og valid data til effektiv vandforvaltning i byområder

Udover disse teknologiske udfordringer er det også blevet klart for partnerne, at der er en stor mængde institutionelle barrierer, der hindrer effektive klimatilpasningsløsninger. Ofte ses barrierene i form af en usammenhængende lovramme, alt for snævre problemdefinitioner og mangel på funding.

Grænseoverskridende vidensdeling

NEPTUN har faciliteret en række seminarer og webinarer for virksomheder og problemejere fra Danmark og Tyskland omkring de nævnte udfordringer. Nedenfor kan du læse om events, der har fundet sted:

D. 16. august 2021 blev det første webinar afholdt. Her blev holistiske tilgange til klimatilpasning diskuteret og præsenteret. Først gav Ramon Hiemcke fra Schleswig-Holsteins kontor for landbrug, miljø en oversigt over de klimaændringer, der kan forventes, f.eks. større nedbørsmængder i vintermånederne.

Derefter fortalte Jette Vindum om, hvordan Vejle by tilpasser sig klimaændringerne med klassiske og nye innovative formater. 

D. 30. september blev danske og tyske virksomheder, forsyninger og kommuner inviteret til Sønderborg for at diskutere udfordringerne med IPCC 6. rapport: Hvordan kan vi bruge innovative klimatilpasnings løsninger til at imødekomme ekstreme vejr event når klimaforandringerne bliver hyppigere?

Du kan læse mere her

Både lokal brug og infiltration af regnvand vil spille en vigtig rolle i byernes vandforvaltning i fremtiden.

I stedet for at foretage dyre og ufleksible udvidelser af kloaksystemet er lokal afledning af regnvand en mulig løsning. Regnvandet oplagres midlertidigt på stedet, fordamper, siver væk eller genbruges. Samtidig skabes der grønne byrum.

NEPTUN vil gerne fremme en grænseoverskridende udveksling af viden om emnet. Den 14. oktober 2021 afholdt NEPTUN derfor et seminar for regionale bygherrer om mulighederne for lokal håndtering af regnvand.

Flere oplysninger kan findes her

D. 29. oktober præsenterede NEPTUNs partnere CLEAN og Region Syddanmark sammen med virksomheden WSP på et webinar en kortlægning af oversvømmelsesområder ifm. klimatilpasningsindsatsen ved ekstrem regnhændelser. Kortlægningen var udviklet af Region Syddanmark i samarbejde med WSP og SCALGO.  

Kortene kan bruges til at vise og give viden om, hvordan oversvømmelsesrisikoen i visse områder kan se ud i fremtiden under forskellige klimascenarier. Forudsigelse af oversvømmelsesrisici afhængigt af visse påvirkningsfaktorer er en central udfordring for kommuner og interessenter inden for klimatilpasning. Hidtil har mange danske kommuner arbejdet med gamle kort. Desuden repræsenterer disse kun den aktuelle risiko.

Med de nye kort får kommunerne et opdateret datagrundlag, som kan bruges til at planlægge langsigtede forebyggende foranstaltninger og klimatilpasningsforanstaltninger.

D. 20. april blev der afholdt et webinar omkring potentialet for vandtilbageholdelse i jord som del af en klimatilpasnings indsats. Ved at forbedre og bevare humusindholdet i jorden kan man billigt og effektivt skabe en buffer for oversvømmelse og tørke.

Dr. Agnes Sachse fra Kiel Universitet og Christoph Thomsen fra tyske BobenOp præsenterede deres viden, løsninger og resultater.

Se webinaret her

På seminaret fik deltagerne viden om, hvordan LAR og klimatilpasning kan se ud ved større bygninger, og hvilken merværdi det kan give til beboere og brugere af bygningerne.

Deltagerne fik en detaljeret guide til at beregne, hvor store LAR-anlæg de kunne have på deres grunde samt hvordan man ansøger om nedsivningstilladelse til LAR-anlæg og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. 

D. 2. februar blev der afholdt et webinar omkring potentialet AI og data i nye Early Warning Systemer til at forudsige oversvømmelser ved skybrud. 

M. Sc. Henry Baumann, Dr. Sven Tomforde og M. Sc. Michel Spils fra Kiel Universitet præsenterede deres viden og 2 prototyper til varsling de har skabt. 

Se webinaret her

NEPTUN's logo - white

Find relevante events i vores eventkalender.

da_DKDansk