Test og demo

Test og demo
Test og demo aktiviteter skal bygge bro mellem udbud og efterspørgsel ved at tilbyde synlighed, test og demonstrationsmuligheder til virksomheder og problemejere, samt mulighed for at mødes. 

Living Labs
Living Labs er en kombination af Meet the buyer events kombineret med analyser eller tests som redskab til at skabe kontakt mellem problemejere og virksomheder om potentielle løsninger. Konceptet giver mulighed for at afsøge markedet, for at synliggøre en efterspørgsel, matche projektpartnere, gennemføre forsøg, teste udstyr eller udføre analyser i samarbejde med vandteknologivirksomheder og universiteter.

For nuværende er der meldt følgende konkrete udfordringer ind. Disse kan suppleres med nye udfordringer fra problemejere.

  • Udfordring 1: Rensning af vejvand igennem regnbed samt rensning af vejvand fra regnvandsbassin via ny teknologi. Der er et ønske om analyse og målinger i samarbejde med SMV’er. (meet-the buyer event efterfulgt af test)
  • Udfordring 2. Klimatilpasning gennem kystsikring af havn og sommerhusområder. (meet-the buyer event efterfulgt af test)
  • Udfordring 3: Klimapåvirkninger af Flensborg by og svagheder i vand- og spildevandssystemet ved stigende vandstand, ekstrem regn og tørke (analyse efterfulgt af meet-the buyer event)

Idéoplæg
Der skal gennem projektet udvikles min. 3 nytænkende skitseprojekter eller idéoplæg i relation til vand- og spildevandsforsyninger. Disse skal komme flere til gavn og løse fælles problemstillinger på tværs af den dansk-tyske grænse. Projekterne skal inkludere én eller flere nye vandteknologiske løsninger, være replicérbare og værdiskabende for flere organisationer samt reducere risiko for oversvømmelse og overbelastning af kloak, renseanlæg, recipient eller kyst. 

Ved at hjælpe skitseprojekterne over den første idéfase, forventes der en større efterspørgsel og gennemførelse af vand- og klimatilpasningsløsninger. 

Lighthouse of competence
Formålet med etablering af et ”Lighthouse of competence” er at give vandvirksomheder en mere permanent demonstration og test af løsninger, samt at brande regionerne udadtil. Muligheden for udstilling og test tilbydes både til vandvirksomheder, som i innovationsforløb med universiteter har udviklet prototyper og til øvrige vandvirksomheder, som ønsker at fremvise løsninger for modstandsdygtighed mod klimaforandringer, samt vand- og spildevandsteknologier og løsninger.

De to muligheder for fremvisning og test er:

  • GreenTech Center, Vejle indgår som et forsøgs- og formidlingscenter og danner ramme om udstilling af prototyper udviklet af vandteknologivirksomheder. Desuden indgår Middelfart Kommune med Klimabyen i full-scale fremvisning af nytænkende klimatilpasningsløsninger.
  • Flensborg Fjord eller lokalitet omkring Christian Albrechts Universitet i Kiel.

Har du hørt om vores innovations-samarbejder, hvor du kan være med til at udvikle fremtidens smarte vand-og klimatilpasningsløsninger?

da_DKDansk