Sammen står vi stærkere 

I det dansk-tyske NEPTUN projekt, for innovation af vand- og klimatilpasningsløsninger på tværs af grænsen, har vi nu gennemgået ansøgningerne til de kommende innovationsprojekter og udvalgt fem konsortier, som nu skal igangsætte deres forløb. De fem konsortier omfatter alle grænseoverskridende vand- og klimatilpasningsudfordringer eller teknologiudviklingsprojekter, der inddrager cirkulære principper. I de 5 innovationsprojekter indgår ni private virksomheder, fire universiteter og fire forsyningsselskaber. 

Det er forventningen, at innovationsprojekterne i NEPTUN fører til et antal nye eller markant forbedrede grønne løsninger eller prototyper indenfor vandteknologi og klimatilpasning.

Innovationsprojekterne er udvalgt med udgangspunkt i, at projekterne afspejler problemstillinger, der ønskes løst på begge sidder af grænsen og at projektkonsortierne afspejler dansk-tysk samarbejde mellem virksomheder, universiteter og forsyninger. 

Innovationsprojekterne skal enten løse de problemstillinger, som kommuner og forsyningsselskaber efterspørger eller være teknologidrevne ud fra virksomhedernes ønske om at udvikle nye grønne cirkulære løsninger. Samtidigt skal løsningerne være med til at mindske energi-, ressource og miljøbelastningen. Projekterne skal bidrage til at fremme vækst og beskæftigelsen i programområdet, Region Syddanmark, Region Sjælland, Slesvig-Holsten gennem bedre udnyttelse af regionens kommercialiseringspotentiale, herunder udvikling af nye forretningsmodeller. 

Om innovationsprojekterne

To af innovationsprojekterne sætter fokus på løsninger inden for spildevandshåndtering i henholdsvis seperatkloakkerede oplande og fælleskloakkerede oplande. Fælles for projekterne er, at der skal udvikles en ny teknologi, som mindsker udledningen af fortyndet spildevand direkte til recipient. 

  • Fejltilslutninger: Ny teknologi til at undgå fejltilslutninger og nedbringe ressourceforbruget på udbedring.
  • Overløb: Udvikling af kombinerede tekniske løsninger og kommunikationsværktøjer

De to spildevandsprojekter ovenfor udvikler løsninger til kommunernes udfordringer med fejltilslutninger i separatkloakkerede områder, og løser udfordringer med overløb i fælles kloakerede områder. Karakteristisk for disse projekter er, at de fokuserer på vidt udbredte og miljøbelastende problemstillinger der ikke nødvendigvis kræver højt udviklet teknologi, men kræver nye løsningsmodeller. 

To andre innovationsprojekter retter sig mod udvikling af digitale varslingssystemer ved øgede regnvandsmængder.

  • Early Warning systems: Udvikling af hydraulisk model som kombinerer strømning på overflade og i rør
  • Faldende grundvandsstand: Metoder til sikring af tilstrækkelig grundvandsdannelse 

De to klimatilpasningsprojekter retter sig mod at udvikle integrerede model-baseret løsninger, der kan imødekomme overbelastning af kloaksystemerne ved store regnvandsmasser gennem et ’early warning system’ og løsning af faldende grundvandsstand som følge af kraftigere nedbørsevents, med øget overfladeafstrømning og dermed reduceret nedsivning til følge. Projektet skal bl.a. analysere, hvorfor dette  fænomen forekommer i Slesvig – Holstein, men ikke forekommer i Region Syddanmark.

Det sidste innovationsprojekt inddrager cirkulær ressourceanvendelse af plantetilgængelig fosfor fra spildevandsslam til jordforbedring i landbruget.

  • Carbon og P genanvendelse

Dette innovationsprojekt er teknologidrevet. Projektets fokus er at videreudvikle en kendt pyrolyseteknologi til at genindvinde fosfor fra spildevandsslam samtidig med, at der udvindes jordforbedrende kulstof. Produktet, der har et stort vækstpotentiale ved at erstatte anvendelsen af spildevandsslam som gødning og jordforbedring på landbrugsjord, bidrager samtidig til at reducere tilførslen af tungmetaller og imødekommer en global knaphed på fosforressourcer.

Der vil være en ny ansøgningsrunde for innovationsprojekter i NEPTUN til efteråret, med deadline 15. nov. 2021. Læs mere og hold øje med https://neptun-vand.dk/da/about/

  • Fejltilslutninger: Blue Kolding, Wasys A/S, Aguasense and SDU
  • Overløb: Middelfart Wastewater Utility, Wasys A/S, Kalb ApS , CAU and  SDU

  • Early Warning Systems: Hydro and Meteo Gmbh, TBZ, LNH Water, Kjartan Ravn Consult ApS and CAU
  • Faldende grundvandsstand: HGSim, Norderstedt Waterworks, Mattle and CAU
  • Carbon- og P genanvendelse: Aquagreen, AAU, SDU, Flensburg wastewater treatment plant, Nielbull wastewater treatment plant and Leipzig University, Hannover
da_DKDansk