NEPTUN Innovationsamarbejder

NEPTUN Innovationssamarbejder

Vær med til at udvikle fremtidens innovative vand-og klimatilpasningsløsninger.

I NEPTUNs innovationssamarbejder udvikler virksomheder sammen med forskere og andre aktører fremtidens vand- og klimatilpasningsløsninger på tværs af den dansk-tyske grænse. 

Udover udvikling af teknologi får virksomheder i NEPTUNs innovationssamarbejder også et udvidet netværk inden for grænseregionen, kontakt til nye samarbejdspartnere samt mulighed for at markedsføre de nye, innovative løsninger for potentielle kunder i Danmark og Tyskland.

 

Hvad er et NEPTUN innovationssamarbejde? 

I et innovationssamarbejde etableres der bro mellem vandvirksomheder og videnpartnere. Virksomheder får tilbud om forskningsbaseret viden fra Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og  Christian Albrechts Universitet i Kiel til at udvikle nye vand- og klimatilpasningsløsninger.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte: 


Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN

Per Freytag,
SDU

Der udvikles konkrete prototyper på ny vandteknologi eller klimatilpasningsløsninger, som afspejler flere problemejeres behov og udfordringer. Problemejere kan være kommuner, vand-og spildevandsforsyninger, myndigheder samt store virksomheder.

Udgangspunktet for innovationssamarbejde kan være efterspørgselsdrevet eller teknologidrevet.

Efterspørgselsdrevet innovationssamarbejde kan eksempelvis omhandle:

 • Faldende grundvandsstand ved vandværker
 • System til tidlig varsling af oversvømmelser

Teknologidrevet innovationssamarbejde kan eksempelvis omhandle:

 • Optimering af udvinding af kulstof og fosfor fra spildevandsslam
 • Sensorer og droner til overvågning af vandkvalitet og måling af vandstand

Niveauet for teknologiens modenhed, det såkaldte TRL-niveau (Technology Readiness Level) forventes at flytte fra niveau 6-8 (systemudvikling) til 9 (prototype) under projektet. Målet med et innovationsprojekt er at udvikle en prototype, der har været igennem de første tests og herefter er klar pilotskala-demonstration.

Se eksempler på igangværende projekter her

Hvem kan søge?

Konsortier af virksomheder med løsninger inden for vand og klimatilpasning, vandselskaber, vandforsyninger, vandmyndigheder og andre vandaktører kan søge om at indgå i et innovationssamarbejde.

Der skal være både en dansk og en tysk repræsentation i konsortiet for at skabe grænseoverskridende
værdi og vækst på begge sider af grænsen. 

Et konsortium skal bestå af:

 • Min. en tysk virksomhed og en dansk virksomhed i samarbejde med min. et af de tre partner-universiteter.

          Eller

 • Min. en tysk virksomhed eller en dansk virksomhed i samarbejde med både et dansk universitet og et tysk universitet. 

Projektets leadpartner skal være placeret i region Syddanmark, region Sjælland eller den nordlige del af Slesvig-Holsten. Videnpartnere eller andre projektpartnere fra Danmark eller Tyskland kan blive inviteret til at deltage i projektet, hvis den ønskede viden ikke er i programområdet.

Hvordan søger man?

Ansøgningsprocessen foregår i to trin som en service og hjælp til konsortierne, men du kan også at gå direkte til trin 2 og indsende en fuld ansøgning. Trin 1 kan ses som en indledende dialog før selve ansøgningen. 

Trin 1: Udfyld første del af ansøgningsskemaet og send ansøgning inden d. 1. februar 2022.

Trin 2: Er første del af ansøgningen godkendt, sender du den endelige ansøgning.

Der gives svar hurtigst muligt derefter.

 

I ansøgningen beskrives følgende:

 • Projektets formål
 • Innovationsværdi (originalitet, skalerbarhed, ny teknologi)
 • Tidsrammen for formidling og videndeling
 • Værdiskabelsen af projektet med mulig miljøpåvirkning af løsningen og det mulige vækst-, beskæftigelses- og eksportpotentiale

Det er fordelagtigt, men ikke et krav, hvis ansøgningen adresserer nogle af de fælles udfordringer fra begge sider af den dansk-tyske grænse, som er:

 • Mangel på robuste sensorer og droner til overvågning af vandkvalitet og vandniveau
 • Mangel på løsninger til forståelse og håndtering af stigende/faldende grundvand
 • Mangel på bedre advarselssystemer og modeller til klimaforandringer og skybrud
 • Mangel på effektive teknologier og valide data til styring og varsel om vandstrømme i byer og kloaksystemer
 

Din ansøgning vurderes ud fra følgende kriterier:

Sprog

Ansøgning kan skrives på følgende sprog:

 • Engelsk
 • Tysk + dansk
 • Tysk + engelsk
 • Dansk + engelsk

Trin 1 

Den indledende ansøgning vurderes af CLEAN ud fra følgende kriterier:

 • Projektide
 • Tysk-dansk repræsentation i projektkonsortiet
 • Tysk-dansk relevans af problemstilling og udfordringens dansk/tyske omfang
 • Partneres geografiske placering i NEPTUNs programregion
 
 

Trin 2 

Den endelige ansøgning vurderes af et evalueringsudvalg ud fra følgende kriterier:

 • Projektbeskrivelse og formål
 • Projektorganisering, roller og delmål
 • Videnspredning  (faglige møder og konferencer, artikler, factsheets mv. )
 • Innovationsværdi (originalitet, skalerbarhed, nyhedsværdi)
 • Miljøeffekter 
 • Vækst, beskæftigelses- og eksportpotentiale

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lotte Lindgaard Andersen på lla@cleancluster.dk , tlf. 2422 9228. 

Trine S. Jensen på tsj@cleancluster.dk , tlf. 3148 3418.

da_DKDansk